Collectieve beroep aansprakelijkheid verzekering

200HansW
 • Collectieve beroeps- bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

  Op verzoek van de RMA heeft IAK een collectieve beroeps-bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ingekocht.
  Deze polis biedt dekking voor de RMA-mediator zonder personeel. Tevens is de aansprakelijkheid meeverzekerd voor vertrouwenspersonen die in opdracht van de RMA worden benoemd.

  De dekking van de polis strekt zich uit tot 2 gebieden te weten:

  Bedrijfsaansprakelijkheid, d.w.z. wettelijke aansprakelijkheid tijdens de uitoefening van de werkzaamheden als mediator. Door een zgn. onrechtmatige daad wordt materiële of letselschade toegebracht aan de klant.
  Bijvoorbeeld: tijdens een bezoek zet de mediator zijn/haar tas op de grond, waarna de klant over de tas struikelt. Nu blijkt de tas nogal ongelukkig te zijn neergezet, terwijl de klant ernstig letsel oploopt waarvoor hij/zij de mediator aansprakelijk stelt.

  Verzekerde som:

  Eigen risico: Dekkingsgebied:

  € 1.250.000,= per aanspraak met een maximum van
  € 2.500.000,= per verzekeringsjaar
  € 500,= per gebeurtenis voor zaakschade (dus niet bij letselschade) wereld excl. USA/Canada

  Beroepsaansprakelijkheid, d.w.z. door een fout in de afwikkeling of eventuele advisering ondervindt de klant vermogensschade (financieel verlies).
  Bijgevoegd voorbeelden van schades.

  Verzekerde som:

  Eigen risico: Dekkingsgebied:

  € 500.000,= per aanspraak met een maximum van € 1.000.000,= per verzekeringsjaar
  € 1.000,= per gebeurtenis
  Europa

  De mediator is t.b.v. de dekking niet verplicht zijn of haar leveringsvoorwaarden in te brengen. Hier wordt gedoeld op leveringsvoorwaarden waarin aansprakelijkheid beperkende artikelen zijn opgenomen.

  Aanvullende dekking:
  Aansprakelijkheid van een mediator voor door derden geleden schade als gevolg van smaad en laster onopzettelijk veroorzaakt door een mediator.

  De premie bedraagt 195 euro per jaar.