Privacybeleid

200HansW

Privacybeleid Rotterdamse Mediators Associatie

De vereniging de Rotterdamse Mediators Associatie (RMA) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De RMA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

De RMA is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door de RMA verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om lid te zijn van de vereniging “de Rotterdamse Mediators Associatie”, en
 • deel te nemen aan bijeenkomsten en workshops,

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voorletters;
 • Roepnaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • Telefoonnummers;
 • E-mailadres;
 • IBAN;
 • MfN-code;
 • Beroep/functie.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen en bewaren van de e-mail omgeving van de RMA (Gmail);
 • Het verzorgen en bewaren van de (financiële en leden) administratie van de RMA (GoogleDrive);
 • Het verzorgen van uitnodigingen voor, en registratie van deelname aan bijeenkomsten en workshops van de RMA (Eventbrite).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn
De RMA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De wettelijke administratieregels kennen een bewaarplicht van zeven jaar.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de RMA van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Ons bestuur is volledig geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Cookies
De RMA gebruikt op de website rotterdammediation.nl alleen functionele (eigen) cookies. De RMA zet kleine (tijdelijke) bestanden op uw computer. Op deze manier werkt de website optimaal. Zonder dat wij weten wie u bent (dus anoniem). We gebruiken cookies niet voor marketingacties of commerciële aanbiedingen. En we gebruiken geen analytische cookies, zelfs geen Google Analytics. Door dit alles krijgt u geen melding om cookies te accepteren.

Wij kunnen ons privacybeleid aanpassen
De RMA kan het privacybeleid aanpassen. Dit wordt bekend gemaakt op www.rotterdammediation.nl.

Heeft u vragen over hoe wij met uw gegevens omgaan?
Als u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft kunt u contact met De Rotterdamse Mediators Associatie opnemen via secretariaat@rotterdammediation.nl. De vereniging De Rotterdamse Mediators Associatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362453.

1 januari 2018