Statuten

200HansW

VERENIGING ——————————————————————————————————- STATUTEN ————————————————————————————– Inhoudsopgave ———————————————————————————– Artikel 1: Naam, zetel en duur —————————————————————– Artikel 2: Doel———————————————————————————— Artikel 3: Verband met supra-regionale organisaties ————————————— Artikel 4: Lidmaatschap————————————————————————- Artikel 5: Algemene rechten en verplichtingen———————————————- Artikel 6: Einde lidmaatschap—————————————————————— Artikel 7: Het bestuur ————————————————————————— Artikel 8: Taken en bevoegdheden bestuur ————————————————– Artikel 9: Vertegenwoordiging —————————————————————- Artikel 10: Commissies ————————————————————————– Artikel 11: Algemene vergadering ————————————————————- Artikel 12: Bijeenroeping algemene vergadering ——————————————– Artikel 13: Toegang algemene vergadering————————————————— Artikel 14: Agenda ——————————————————————————- Artikel 15: Besluiten —————————————————————————– Artikel 16: Nietigheid en vernietigbaarheid van besluiten———————————- Artikel 17: Boekhouding en financiën——————————————————— Artikel 18: Rekening en verantwoording—————————————————— Artikel 19: Reglementen en uitvoeringsbesluiten——————————————– Artikel 20: Wijziging van statuten ————————————————————- Artikel 21: Ontbinding en vereffening ——————————————————– Artikel 22: Oproepingen en kennisgevingen————————————————– Artikel1 —————————————————————————————— Naam, zetel en duur—————————————————————————–
De vereniging draagt de naam: vereniging “de Rotterdamse Mediators ———–
Associatie”, afgekort “RMA” en is gevestigd te Rotterdam. ————————-
Zij is de voortzetting van de informele vereniging NMI Regiogroep Rotterdam – (“Zuid-Holland zuid”) en is opgericht voor onbepaalde tijd. ————————-
Artikel2 —————————————————————————————— Doel ————————————————————————————————-
De vereniging heeft ten doel de bevordering van geschiloplossing door middel —
van mediation in en vanuit de regio, de belangenbehartiging in de regio van alle
beoefenaren van mediation en alles wat daarmede samenhangt. ———————
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:—————————
het houden van bijeenkomsten; ——————————————————
de vertegenwoordiging in andere organen;—————————————–
het opzetten van gezamenlijke inspanningen van de leden of van geledingen van de leden, die dienstig zijn aan het doel;—————————————-
De vereniging zal daartoe ook aangesloten zijn bij supra-regionale organisaties – die de toepassing van mediation bevorderen of de belangen van mediators ——- behartigen. ————————————————————————————
De afbakening van de regio kan nader worden geregeld in een reglement.———
1

Artikel3 —————————————————————————————— Verband met supra-regionale organisaties ————————————————
De vereniging kan lid worden van organisaties, die een supra-regionale functie –
hebben en wier doelstelling in het verlengde van die van de vereniging liggen of
wier activiteiten daarvoor bevorderlijk zijn.———————————————
Voorzover een lidmaatschap bedoeld in het voorgaande lid directe —————- verplichtingen voor de leden meebrengt of vereist dat de leden tevens lid zijn — van de organisatie, waarvan de vereniging lid beoogt te worden, vindt de ——–
aanvrage van een dergelijk lidmaatschap slechts plaats krachtens een besluit van
de algemene vergadering. ——————————————————————
De vereniging en haar leden zijn krachtens een toetreding als bedoeld in de —— voorgaande twee leden gebonden aan alle te hunner aanzien geldende ———— lidmaatschapsverplichtingeninhetverbandvandeorganisatiewaarvande —— vereniging alsdan lid is. ——————————————————————–
Artikel4 —————————————————————————————— Lidmaatschap ————————————————————————————
De vereniging kent als leden ————————————————————–
gewone leden en————————————————————————
organisatie-leden. ———————————————————————-
Gewone leden van de vereniging kunnen slechts zijn mediators. Nadere eisen —
met het oog op de toelating aan de hoedanigheid van mediator, de opleiding, de uitoefening van de werkzaamheden, en dergelijke, kunnen worden gesteld bij — reglement of anderszins bij aanvullende besluiten van de algemene vergadering.
Gewone leden zijn zij die voldoen aan het bepaalde in of krachtens het ———– voorgaande lid gesteld en die na aanmelding bij de secretaris als zodanig door — het bestuur zijn toegelaten.—————————————————————–
Organisatie-leden kunnen slechts zijn rechtspersonen wier doelstelling en of —- activiteit strookt met of in het verlengde ligt van de doelstelling van de ———– vereniging. Nadere eisen aan de inrichting, doelstelling en/of activiteit voor toe – te laten rechtspersonen, kunnen worden gesteld bij reglement of anderszins bij — aanvullende besluiten van de algemene vergadering. ———————————-
Organisatieleden zijn de rechtspersonen, die voldoen aan het bepaalde in of —– krachtens het voorgaande lid en die op voordracht van het bestuur door de ——- algemene vergadering zijn toegelaten. —————————————————
Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging brengt voorzover ———- toepasselijk mee – door tussenkomst van de secretaris – aanmelding voor het —- lidmaatschap van de organisaties bedoeld in artikel 3, waarvan de vereniging lid is.———————————————————————————————–
De toelating tot het lidmaatschap van de vereniging kan nader worden geregeld in een reglement. —————————————————————————-
Het lidmaatschap kan niet worden overgedragen of door erfopvolging verkregen.
Het bestuur houdt een register van alle leden bij. In het register worden alleen — die gegevens bijgehouden welke voor het realiseren van het doel van de ———- vereniging noodzakelijk zijn. ————————————————————–
Artikel5 —————————————————————————————— Algemene rechten en verplichtingen ——————————————————–
2
Leden van de vereniging zijn verplicht:————————————————–
de statuten en reglementen van de vereniging en de besluiten van organen — van de vereniging na te leven;——————————————————–
voorzover toepasselijk de statuten, de reglementen en de besluiten van —— organen en commissies van de organisatie(s) bedoeld in artikel 3 na te —— leven;————————————————————————————-
de belangen van de vereniging en/of van de toepassing van mediation in het algemeen te bevorderen en deze niet te schaden;———————————-
alle overige verplichtingen welke de vereniging in naam of ten behoeve van de leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van de vereniging ———— voortvloeien, te aanvaarden en na te komen. ————————————–
Behalve in deze statuten kunnen aan de leden verplichtingen worden opgelegd — bij reglement of bij besluit van een orgaan van de vereniging. ———————–
De vereniging kan ten behoeve van de leden rechten bedingen. Tenzij een lid — zich daartegen verzet, kan de vereniging voor een lid nakoming van bedongen — rechten en schadevergoeding vorderen. De vereniging kan bovendien ten laste — van de leden verplichtingen aangaan. —————————————————-
Indien een lid niet tijdig aan zijn financiële verplichtingen tegenover de ———-
vereniging heeft voldaan, is het lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Blijft het lid geheel of gedeeltelijk in — gebreke nadat het lid een nieuwe termijn voor betaling is gegund, dan is het —– desbetreffendelidbehalvedewettelijkerenteookvijftienprocent(15%)aan — buitengerechtelijke kosten over het oorspronkelijke bedrag verschuldigd. ——– Volhardthetlidinzijnverzuim,danishetlidnaastdewettelijkerenteen ——- buitengerechtelijke kosten ook alle redelijkerwijs voor de inning van zijn schuld aan de vereniging door een advocaat of deurwaarder gemaakte kosten ———— verschuldigd. ——————————————————————————–
Artikel6 —————————————————————————————— Einde lidmaatschap —————————————————————————–
Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door het overlijden, c.q ontbinding –
van het lid, doordat, waar daar gehoudenheid toe bestaat , het lid niet meer lid is van de organisatie(s) bedoeld in artikel 3, alsmede door opzegging door de —— vereniging of opzegging door het lid; —————————————————-
Een lid kan zijn lidmaatschap opzeggen tegen het einde van het boekjaar van de vereniging. ———————————————————————————— Een lid kan voorts het lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat: —————————————————————————-
hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een —–
andere rechtsvorm, dan wel tot fusie of splitsing;———————————
hem een besluit is bekend geworden of meegedeeld waarbij zijn rechten zijn
beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, in welk geval het besluit door de opzegging niet op hem van toepassing is. Het lidmaatschap kan niet met onmiddellijke ingang worden opgezegd wanneer een verplichting van ——- geldelijke aard wordt gewijzigd en de wijziging daarvan geen verzwaring — inhoudt, die uitgaat boven de gemiddelde geldontwaarding vermeerderd met twee procent (2%) sedert de laatste wijziging.————————————-
3
In andere gevallen kan een lid het lidmaatschap met onmiddellijke ingang door – opzegging beëindigen, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het ——– lidmaatschap te laten voortduren. ——————————————————–
Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen tegen het einde van het boekjaar. Opzegging door de —- vereniging kan geschieden wanneer het lid: ———————————————
zijn verplichtingen tegenover de vereniging niet of niet tijdig nakomt, ——-
waaronder begrepen het niet nakomen van financiële verplichtingen ———
tegenover de vereniging; ————————————————————–
de belangen van de vereniging of van de toepassing van mediation schaadt;-
niet of niet meer voldoet aan de vereisten die bij of krachtens de statuten —
voor het lidmaatschap worden gesteld. ———————————————
Voorts kan de vereniging het lidmaatschap met onmiddellijke ingang door ——- opzegging beëindigen indien redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden — verlangd het lidmaatschap te laten voortduren. —————————————–
Elke opzegging tegen het einde van het boekjaar geschiedt met inachtneming — van een opzeggingstermijn van ten minste vierentwintig (24) uur. Is niet tijdig — opgezegd, dan geldt de opzegging tegen het einde van het daaropvolgende ——- boekjaar. Is ten onrechte met onmiddellijke ingang opgezegd, dan eindigt het — lidmaatschap op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen – wasopgezegd.Zolanghetlidmaatschapnietisbeëindigd,behoudthetlidzijn — rechten en moet hij zijn verplichtingen nakomen. ————————————-
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft de — jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. —————————————
Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot opzegging in kennis is ——– gesteld, kan dat lid van dat besluit in beroep gaan bij de algemene vergadering — en daar verweer voeren. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.—————————————————————————–
Artikel7 —————————————————————————————— Het bestuur —————————————————————————————
Het bestuur bestaat uit, ten minste drie, meerderjarige, natuurlijke personen. De algemene vergadering benoemt en stelt het aantal bestuursleden vast. De ——— bestuursleden worden benoemd uit de leden. Echter een door de algemene ——- vergadering te bepalen aantal bestuursleden kan ook buiten de leden worden —- benoemd. Het lidmaatschap van het bestuur is niet verenigbaar met het ———– lidmaatschap van de kascommissie, noch met het lidmaatschap van het bestuur – van een organisatie, waarvan de vereniging in de zin van artikel 3 lid is of ——- waarbij zij is aangesloten. ——————————————————————
Het bestuur kent, indien het uit ten minste zeven personen bestaat, een dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris en de ——– penningmeester. —————————————————————————–
Het bestuur of ten minste tien leden kunnen kandidaten voor het bestuur stellen – tot de datum waarop de agenda voor de algemene vergadering wordt verzonden.
Bestuursleden worden benoemd voor de duur van drie jaar en kunnen eenmaal – aansluitend voor een periode van drie jaar worden herbenoemd. Na twee ———
4
aaneengesloten perioden van drie jaar kan het desbetreffende bestuurslid een —-
daaropvolgende periode van drie jaar niet worden benoemd. ————————
Bestuursleden treden in functie de dag na hun benoeming en treden af aan het — eind van de algemene vergadering, waarin de duur van hun benoeming eindigt. – In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk op de eerstvolgende algemene — vergadering voorzien.———————————————————————–
Na de benoeming van bestuursleden worden de taken van ieder bestuurslid —— vastgesteld, waarvan mededeling wordt gedaan aan de leden. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. – Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer —- bestuursleden behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake — van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem te wijten is en hij niet nalatig is – geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. —
Een bestuurslid kan, ook al is hij voor bepaalde tijd benoemd, te allen tijde met – een twee derden meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen door de ——- algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Behalve wanneer de —— schorsing eindigt door een besluit tot ontslag, eindigt de schorsing door het —— tijdsverloop van drie maanden of eerder door een besluit tot opheffing van de — schorsing. ————————————————————————————
Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door overlijden, ontslag, bedanken en – door het verstrijken van de duur van de (her)benoeming. Voorts eindigt het —— lidmaatschap van het bestuur door benoeming tot lid van de kascommissie van – de vereniging alsmede door benoeming tot lid van het bestuur van een ———— organisatie in de zin van artikel 3, waarvan de vereniging lid is of waarbij zij is – aangesloten. ———————————————————————————-
Artikel8 —————————————————————————————— Taken en bevoegdheden bestuur————————————————————-
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.—————————–
Het bestuur kan met behoud van zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken door commissies of personen doen uitvoeren.————————-
Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur ——–
bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering
bijeen te roepen om in de vacatures te voorzien. —————————————
Het bestuur ziet in de vereniging toe op het naleven van de statuten, reglementen
en besluiten van zowel de vereniging als, waar toepasselijk, van de organisaties bedoeld in artikel 3. Met uitzondering van aangelegenheden die de in artikel 3 — bedoelde organisaties aangaan, beslist het bestuur in gevallen waarin de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging niet voorzien, welk besluit van —— kracht blijft totdat de algemene vergadering anders heeft beslist.——————–
Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk ———— medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot ———— zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.—————————-
Artikel 9 ——————————————————————————————- Vertegenwoordiging —————————————————————————-
5
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. ——————————————-
De vereniging wordt voorts vertegenwoordigd door twee gezamenlijk ———— handelende leden van het bestuur. ——————————————————–
Het bestuur of de twee gezamenlijk handelende bestuursleden kunnen een lid of een derde schriftelijk machtigen om de vereniging te vertegenwoordigen in de — gevallen en onder de voorwaarden die uit de verstrekte volmacht blijken. ——–
De vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en van de twee ————- gezamenlijk handelende bestuursleden kan niet worden beperkt of aan ———— voorwaardenwordengebonden.Devertegenwoordigingsbevoegdheidvan —— personen aan wie een volmacht is verleend kan in die volmacht naar aard en —- omvang worden beperkt en/of aan voorwaarden worden gebonden. —————-
Personen aan wie op grond van hetzij deze statuten, hetzij een volmacht ——— vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend, oefenen die bevoegdheid niet uit – dan nadat hiertoe een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling is besloten. ————————————————-
Artikel 10 —————————————————————————————– Commissies —————————————————————————————
Zowel het bestuur als de algemene vergadering is bevoegd permanente en ——-
tijdelijke commissies in te stellen en de leden van die commissies te benoemen,
te schorsen en te ontslaan. —————————————————————–
Tenzij de samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie in de ——- statuten of een reglement is geregeld, worden deze vastgesteld door het bestuur – onderscheidenlijk de algemene vergadering. Een commissie is verantwoording – verschuldigd aan het orgaan dat haar heeft ingesteld.———————————-
Tenzij in de statuten of een reglement anders is bepaald of bij besluit anders —– wordt besloten, bestaat een commissie uit drie leden. De leden van een ———– permanente commissie worden telkens benoemd voor de duur van drie jaar en — kunnen aansluitend eenmaal voor eenzelfde periode worden herbenoemd. De —
leden van een tijdelijke commissie worden benoemd voor de duur van de aan de
commissie verstrekte opdracht.————————————————————
Tenzij anders is bepaald of besloten, wordt de voorzitter van een commissie in —
functie benoemd. De leden van een commissie verdelen in onderling overleg de
overige functies. —————————————————————————–
De kascommissie bestaat uit twee leden, die door de algemene vergadering —— jaarlijkswordenbenoemd.Dekascommissieisbelastmethetonderzoekals —- vermeld in artikel 18. Het lidmaatschap van de kascommissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur.—————————————————-
De kascommissie kan, wanneer haar onderzoek bijzondere boekhoudkundige — kennis vereist, zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen – bijstaan. De kascommissie overlegt vooraf met het bestuur over de daaraan —— verbonden kosten. Bereiken zij hierover geen overeenstemming dan beslist de — algemene vergadering.———————————————————————-
Artikel 11—————————————————————————————— Algemene vergadering————————————————————————–
1. De algemene vergadering bestaat uit de leden van de vereniging en komt bijeen binnen de gemeente van de statutaire zetel van de vereniging. ———————–
6
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. —————
De voorzitter van het bestuur, of bij diens ontstentenis de door het bestuur uit — zijn midden daartoe aangewezen persoon, leidt de vergadering. ———————
De algemene vergadering kan uit haar midden voor de vereniging —————– afgevaardigden benoemen, die in plaats van het bestuur de vereniging in de —–
organisaties vertegenwoordigen, waarvan de vereniging lid van of waarbij zij is aangesloten. Zowel het bestuur als ten minste tien leden kunnen kandidaten —– stellen voor een afgevaardigde.————————————————————
Van het verhandelde tijdens de algemene vergadering wordt door een door het — bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt die op de volgende algemene —– vergadering worden goedgekeurd en ten blijke van vaststelling getekend door de voorzitter en de secretaris. —————————————————————–
Artikel 12—————————————————————————————— Bijeenroeping algemene vergadering ——————————————————-
Jaarlijks worden ten minste twee algemene vergaderingen gehouden, waarvan de
eerste binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. ——————————-
De bijeenroeping gebeurt door oproep aan de leden, schriftelijk of per E-mail. —
De termijn van oproeping bedraagt ten minste drie weken. Het bestuur kan in —
bijzondere gevallen de termijn van oproeping bekorten. —————————–
Meer algemene vergaderingen worden gehouden indien het bestuur dit nodig — acht.——————————————————————————————–
Voorts worden meer algemene vergaderingen gehouden indien ten minste zoveel leden als bevoegd zijn tot het doen uitbrengen van een tiende gedeelte van de — stemmen in de algemene vergadering het bestuur daarom verzoekt. Het verzoek bevat een opgave van het te behandelen onderwerp, voorzien van een ————- toelichting. Indien het bestuur niet binnen veertien dagen aan het verzoek gevolg heeft gegeven door binnen vier weken een algemene vergadering bijeen te ——- roepen, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze — waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept. De algemene ———– vergadering kan alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van — de algemene vergadering en het opstellen van de notulen. —————————
Behalve in het geval oproeping als in het vorige lid bedoeld niet door het bestuur geschiedt, bepaalt het bestuur waar en wanneer een algemene vergadering wordt gehouden. ————————————————————————————
Artikel 13—————————————————————————————— Toegang algemene vergadering ————————————————————–
Toegang tot de algemene vergadering hebben: —————————————-
de leden; ———————————————————————————
degenen die door het bestuur of de algemene vergadering zijn toegelaten. —
Leden die geschorst zijn hebben geen toegang tot de algemene vergadering.——
Over wat in een vergadering is behandeld kan bij besluit van de algemene ——-
vergadering geheimhouding worden opgelegd aan hen die daarbij aanwezig of —
vertegenwoordigd waren. ——————————————————————
Artikel 14—————————————————————————————— Agenda ———————————————————————————————
7
De oproep tot een algemene vergadering behelst tevens de agenda.—————–
De agenda van de in artikel 12 lid 1 bedoelde eerste vergadering bevat in ieder – geval: —————————————————————————————–
de vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering; ———-
het financieel verslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar;————
de verklaring van de kascommissie;————————————————-
het vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over het —- afgelopen boekjaar; ——————————————————————–
décharge van het bestuur voor het gevoerde beleid in het afgelopen ———- boekjaar; ———————————————————————————
benoeming van de kascommissie; —————————————————
de rondvraag. —————————————————————————
De agenda van de in artikel 12 lid 1 bedoelde tweede vergadering bevat in ieder geval: —————————————————————————————–
de vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering; ———-
het vaststellen van contributies en andere bijdragen voor het komende ——-
boekjaar; ———————————————————————————
het vaststellen van de begroting voor het komende boekjaar; ——————-
d de rondvraag. —————————————————————————
Uiterlijk twee weken voor de dag van de algemene vergadering kunnen op —— verzoek van ten minste tien leden voorstellen aan de agenda worden toegevoegd.
Het bestuur is bevoegd tot aanvang van de vergadering later ingekomen ———- voorstellen, alsmede eigen voorstellen alsnog op de agenda te plaatsen. ———–
De algemene vergadering kan geen besluiten nemen over voorstellen die niet in de agenda zijn vermeld, tenzij de algemene vergadering bij tenminste twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen anders beslist. ——————–
Artikel 15 —————————————————————————————– Besluiten ——————————————————————————————-
Het in dit artikel bepaalde is van toepassing op alle besluiten die in de ————
vereniging worden genomen. Lid 9 is alleen van toepassing op de —————–
besluitvorming in de algemene vergadering. ——————————————-
De voorzitter van een orgaan of commissie leidt de vergadering. De voorzitter — steltdaarindeordevandevergaderingvast,behoudenshetrechtvande ——— vergaderingdaarinwijzigingtebrengen. ———————————————–
Tenzij in de statuten of in een reglement anders is bepaald, worden besluiten in – vergaderingen genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte – stemmen. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de door —– stemgerechtigde leden uitgebrachte stemmen, zo nodig door afronding naar —– boven. Indien stemmen staken is geen meerderheid behaald. ————————
Ongeldige stemmen zijn stemmen uitgebracht namens een geschorst lid, en —– voorts wanneer schriftelijk is gestemd blanco stemmen en stemmen die een —–
andere aanduiding bevatten, dan voor de desbetreffende stemming noodzakelijk
is. ———————————————————————————————-
Ieder lid brengt in de desbetreffende vergadering één stem uit, tenzij voorzover – ten aanzien van een organisatielid op voordracht van het bestuur door de ———
8

algemene vergadering aan het betrokken organisatielid meer stemmen in de —–
algemenevergaderingzijntoegekend. ————————————————–
Ieder lid kan één ander lid schriftelijk een volmacht verlenen om namens hem in een vergadering zijn stem uit te brengen. Een stemgerechtigd lid kan slechts —- door één ander stemgerechtigd lid worden gemachtigd. ——————————
De stemming over personen gebeurt schriftelijk met gesloten stembriefjes. De — stemming over zaken gebeurt hoofdelijk door handopsteken of bij acclamatie. In beide gevallen kan de vergadering tot een andere dan de voorgeschreven wijze –
van stemmen besluiten. In elk geval wordt schriftelijk gestemd indien een lid een
schriftelijke stemming verlangt. ———————————————————-
Indien bij een stemming over personen geen van de kandidaten bij de eerste —– stemming een twee derden meerderheid behaalt, wordt een tweede stemming —
gehouden tussen de kandidaten die het hoogste respectievelijk het hoogste en het op één na hoogste aantal stemmen hebben behaald. Staken bij de tweede ——— stemming de stemmen, dan wordt een derde stemming gehouden. Benoemd is — die kandidaat die bij de tweede of de derde stemming de volstrekte meerderheid haalt, of door loting na een derde stemming is aangewezen. ————————-
Bij een schriftelijke stemming in de algemene vergadering benoemt de voorzitter een stembureau van drie leden, die geen bestuurslid mogen zijn. Het stembureau onderzoekt de geldigheid van de uitgebrachte stemmen, berekent de uitslag en — doet daarvan mededeling. —————————————————————–
Het door de voorzitter uitgesproken oordeel over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe ——- stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt of – —– wanneer de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk gebeurde – – een stemgerechtigd lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de — rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. ————————————-
Artikel 16 —————————————————————————————– Nietigheid en vernietigbaarheid van besluiten ——————————————–
Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig,
tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht. —–
Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door
de wet of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die —- ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende handeling een vereiste ——– gesteld, dan geldt dat ook voor de bekrachtiging. ————————————–
Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn die aan – de ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de —– wederpartij tot wie het was gericht.——————————————————-
Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet over de ——— mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar: ————————-
a. indien het in strijd is met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand
komen van het besluit regelen;——————————————————-
9
indien het in strijd is met de redelijkheid en billijkheid; ————————-
indien het in strijd is met een reglement. ——————————————-
Tot de in lid 4 bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften —– bevatten, waarop in lid 2 wordt gedoeld. ————————————————
De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het einde van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is —– gegeven, hetzij een belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of —- daarvan is verwittigd. ———————————————————————–
Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 4 onder a., kan – door een daartoe strekkend besluit worden bevestigd. Voor dit besluit gelden —- dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit. Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is. Indien de vordering wordt —- toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het latere — besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit. ———–
Artikel 17 —————————————————————————————– Boekhouding en financiën ———————————————————————
Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. ———————-
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: contributies, heffingen, ———-
bijdragen en andere inkomsten. Erfenissen kunnen slechts worden aanvaard —–
onder het voorrecht van boedelbeschrijving. ——————————————–
De algemene vergadering stelt de contributies vast. De leden zijn gehouden tot – betaling van de vastgestelde contributie, heffingen en andere bijdragen. ———–
Artikel 18 —————————————————————————————– Rekening en verantwoording —————————————————————–
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van —- alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die ——–
voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze administratie te voeren en daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op ——— zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend. ——————————————————
Het bestuur legt jaarlijks uiterlijk op de in artikel 12 lid 1 bedoelde tweede —— vergaderingeenophetkomendeboekjaarbetrekkinghebbendebegrotingter — goedkeuring voor aan de algemene vergadering. —————————————
Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de vereniging te maken en op —— papier te stellen. —————————————————————————–
Het bestuur brengt op een binnen zes maanden na het einde van het boekjaar te – houden algemene vergadering verslag uit over de gang van zaken in de ———– vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en staat van baten en lasten met een toelichting ter vaststelling voor aan de algemene vergadering. —- Deze stukken worden ondertekend door alle bestuursleden. Heeft een bestuurslid de stukken niet ondertekend dan wordt daarvan onder opgave van de redenen — melding gemaakt. —————————————————————————
De algemene vergadering kan de in lid 3 genoemde termijn verlengen door het – stellen van een nieuwe termijn. Na afloop van de oorspronkelijke of de ———–
10
verlengde termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte —–
vorderen dat zij hun verplichtingen nakomen. ——————————————
De controle op de in lid 3 genoemde stukken geschiedt jaarlijks door de door de
algemene vergadering benoemde kascommissie. Het bestuur is verplicht de —– kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde ——— inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor ———– raadpleging beschikbaar te stellen. ——————————————————-
De vaststelling door de algemene vergadering van de balans en de staat van —– lasten met toelichting gebeurt nadat is kennis genomen van de verklaring van de kascommissie.——————————————————————————–
De balans en de staat van baten en lasten met toelichting moeten op papier —— worden gesteld en bewaard. Indien de boekhouding computermatig wordt ——- gevoerd kunnen – met uitzondering van de op papier gestelde balans en de staat van baten en lasten – de op een gegevensdrager aangebrachte gegevens op een — andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard. Het overbrengen van – de gegevens moet alsdan met juiste en volledige weergave van de gegevens —– geschieden, terwijl deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd ————- beschikbaar moeten zijn en binnen redelijke tijd leesbaar moeten kunnen worden gemaakt. ————————————————————————————–
Het bestuur is verplicht de in lid 1 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en andere – gegevensdragers gedurende zeven jaren of zoveel langer als de wet voorschrijft te bewaren. ———————————————————————————–
De verplichting tot het bewaren van de boeken, bescheiden en gegevensdragers geldtooknaontbindingvandevereniginggedurendeeentermijnvanzeven —- jaren of zoveel langer als de wet voorschrijft na de datum waarop de vereniging heeftopgehoudentebestaan. ————————————————————-
Artikel 19 —————————————————————————————– Reglementen en uitvoeringsbesluiten ——————————————————-
De organisatie van de vereniging en ook de taken en bevoegdheden van haar —-
organen en commissies kunnen nader worden uitgewerkt in reglementen. ——–
De algemene vergadering stelt de reglementen vast en wijzigt deze.—————-
Reglementen worden met een volstrekte meerderheid vastgesteld en gewijzigd –
door de algemene vergadering. Nieuwe reglementen en wijzigingen in ———– reglementen treden in werking op de dag dat de vaststelling van het reglement of van de wijziging aan de leden bekend wordt gemaakt, tenzij de algemene ——– vergadering een andere datum vaststelt. ————————————————-
In gevallen waarin de statuten en een reglement niet voorzien, beslist het ——– bestuur. —————————————————————————————-
Het bestuur is bevoegd om in spoedeisende gevallen met een algemeen karakter die een nadere regeling vereisen een uitvoeringsbesluit vast te stellen. Het ——- uitvoeringsbesluit heeft de kracht van een reglement, is voor alle leden bindend en dient door de eerstvolgende algemene vergadering te worden bekrachtigd, — dan wel als bepaling in de statuten of in een reglement te worden opgenomen. —
Artikel 20 —————————————————————————————– Wijziging van statuten ————————————————————————-
11
In de statuten van de vereniging kan geen wijziging worden gebracht dan door — een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de ——– mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Een —- statutenwijziging mag niet in strijd zijn met de taak en doelstellingen van de —- organisatiesbedoeldinartikel3,waarvandevereniginglidisofwaarbijzijis — aangesloten, tenzij bij dezelfde wijziging het einde van het lidmaatschap casu — quo de aansluiting doorgevoerd wordt.—————————————————
Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een ——- voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten uiterlijk drie weken vóór – de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging, waarin de ———— voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte —— plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de ——– algemene vergadering wordt gehouden. ————————————————-
Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts op een algemene ————- vergadering met tenminste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen —- worden genomen.—————————————————————————-
Het bepaalde in lid 2 en 3 is niet van toepassing indien in de algemene ———– vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot —– statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.—————————
Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een ——– notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder ———– bestuurslid bevoegd, dat bevoegd is de vereniging te vertegenwoordigen. Het — bestuur doet van deze laatste datum mededeling aan de leden in de officiële —– mededelingen. ——————————————————————————-
De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en van de gewijzigde statuten neer te leggen bij het Handelsregister, waarin de — verenigingisingeschreven. —————————————————————
Artikel 21 —————————————————————————————– Ontbinding en vereffening———————————————————————
Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan alleen worden genomen in een
daartoe speciaal te houden algemene vergadering. Het bepaalde in het vorige —-
artikel is van overeenkomstige toepassing. ———————————————-
Indien de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging heeft besloten, treden de bestuursleden als vereffenaar op, tenzij de algemene vergadering de — vereffening aan een derde opdraagt. ——————————————————
Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit voor de ——– vereffening van het vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de —- bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en ——- aankondigingen die van de vereniging uitgaan, wordt aan de naam toegevoegd — “in liquidatie”.——————————————————————————–
De algemene vergadering benoemt een bewaarder die de boeken en bescheiden – vandeverenigingzalbewarentotzevenjaarofzoveellangeralsdewet ——— voorschrijft na afloop der vereffening. De algemene vergadering kan de ———- bewaarder een bewaarloon toekennen. —————————————————
12
5. Een batig saldo wordt gelijkelijk verdeeld onder hen die lid waren ten tijde van – hetnemenvanhetbesluittotontbinding,tenzijbijdatbesluiteenandere ——– bestemming aan het batig saldo is gegeven.———————————————
Artikel 22 —————————————————————————————– Oproepingen en kennisgevingen ————————————————————-
Ieder lid is gehouden de secretaris van het bestuur een E-mailadres te ————-
verschaffen aan welk adres te zijner aanzien alle oproepen gedaan kunnen ——- worden. Ieder lid is gehouden het bestuur op de hoogte te brengen van ———– wijzigingen in zijn adresgegevens en in zijn E-mailadres. —————————-
Vanaf het moment dat de vereniging beschikt over een website kunnen alle —– voorstellen, teksten en agenda’s op deze website voor de leden worden ———– bekendgemaakt in plaats van de toezending en ter inzage legging als in deze —- statuten voorgeschreven, zulks onverlet de voorgeschreven oproepingen zelf. —-
~~~
13